Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy działający pod adresem www.szambabetonowe-gozmak.pl prowadzony jest przez firmę Gozmak M. Laszkowski, P. Laszkowski s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 05-034 Stanisławów, ul. Łochowska 6, NIP: 8222344460, tel.502 614 436, 502 358 077.
 • Sklep www.szambabetonowe-gozmak.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.szambabetonowe-gozmak.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.szambabetonowe-gozmak.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep www.szambabetonowe-gozmak.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz po uprzednim kontakcie w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szambabetonowe-gozmak.pl, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.szambabetonowe-gozmak.pl są własnością firmy, kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest zabronione.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • II DEFINICJE
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.szambabetonowe-gozmak.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.szambabetonowe-gozmak.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 • SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.szambabetonowe-gozmak.pl,
 • SPRZEDAWCA – Gozmak M. Laszkowski, P. Laszkowski s.c 05-034 Stanisławów, ul. Łochowska 6, NIP: 8222344460
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 • IV WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto, osobno podana jest wartość VAT. Koszty dostawy zależą od województwa do którego dostarczany jest produkt i są widoczne przed sfinalizowaniem zamówienia.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 •  Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17., w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego i od tego momentu liczony jest termin realizacji.
  • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie informuje o jego otrzymaniu jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Informacja o otrzymaniu Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym kosztów zakupu oraz sposobie dostawy,
   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin,
  • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, która można zostać rozwiązania gdy zajdą okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia o których w szczególności mowa w VI.8, VI.5 oraz VII.8 oraz w ogólnych warunkach odstąpienia od umowy.
 • Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą. Od tego momentu również liczony jest termin realizacji zamówienia.

4. Warunki zwrotu towarów

 1. Klient – będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem ust. 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:­
  -od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  -od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  -Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy (ust. 1) Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta), tj. m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.
 2. Właściwą miejscowością sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Behunter Bednarczyk Ernest a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

REGULAMIN DOSTAWY ZBIORNIKÓW:

 1.  Każdy z naszych produktów dostarczamy autem z HDS o wymiarach około 2,7m szerokości / 11m długości. Montaż zbiornika, wykonujemy w przygotowanym na koszt inwestora wykopie. Wymiary wykopu dla poszczególnych zbiorników znajdują się na stronie: www.szambabetonowe-gozmak.pl w zakładce Cennik (tabela).
 2. Koszty związane z wykopem oraz zasypaniem inwestycji leżą po stronie Kupującego.
 3. W cenie zakupu nie zawiera się usługa wykopu oraz prac ziemnych. Istnieje możliwość wykonania za dopłatą wykopu oraz podłączenia do budynku. W tym celu prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwości wykonania tej usługi w Państwa miejscowości.
 4.  Kupujący powinien zapewnić możliwość dojazdu do wykopu w którym będzie osadzany zbiornik.
 5.  W razie braku możliwości osadzenia zbiornika w wykopie, zbiornik będzie zestawiony we wskazanym przez Kupującego miejscu. Kupującemu w tym wypadku nie przysługuje zwrot części kosztów.
 6. Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi od 7-10 dni roboczych i zostanie potwierdzony telefonicznie do 2 dni od złożenia zamówienia. 1 dzień przed dostawą skontaktujemy się ponownie, by ustalić konkretną godzinę. Godzina dostawy zamówienia może się opóźnić do 4h od umówionej i jest to niezależne od nas. Mogą mieć na to wpływ: sytuacja na drodze, możliwa kontrola ITD, kontrola policji, problemy z osadzeniem zbiornika u poprzedniego klienta itp).
 7. Zbiorniki posiadają równe dna więc osadzenie zbiornika w poziomie nie zależy od operatora dźwigu, tylko od wypoziomowania dna wykopu.
 8. Operator dźwigu ma obowiązek wypoziomować zbiornik na tyle na ile pozwala na to podłoże.
 9. Podłoże powinno być równe i wypoziomowane, oczyszczone z kamieni które pod naporem mogą uszkodzić dno zbiornika, co doprowadzi do nieszczelności